Sáhněte po profesionálních pracích na Seminárky.cz

článek seminárky profi práce

Seminárky shromažďují především studentské práce, ale v naší databázi najdete také materiály zpracované odborníky, kteří se v dané oblasti nebo tématu profesně pohybují. Abyste jich mohli využít co nejlépe, připravili jsme pro vás tento rozcestník. Přes něj se snadno a bez zbytečných průtahů dostanete k profi pracím z předmětu, který vás zajímá.

Jaké výhody mají profi práce?

 • práci zpracoval odborník v daném oboru
 • vyšší důvěryhodnost informací než u studentských prací
 • často lepší struktura a postup výkladu i vyšší srozumitelnost než u studentských prací
 • profi práce jsou často zpracované jako studijní texty a jejich názorný výklad vám umožní efektivní studium
 • profi práce v naší databázi jsou v naprosté většině ke stažení zdarma

Jak tyto profi práce mezi ostatními rozlišíte?

Abyste poznali, za kterými pracemi stojí profesionální autoři, připravili jsme pro ně speciální kategorii – Profi práce. Toto označení najdete vždy pod názvem příslušné práce v kolonce kategorie.
Zatím máme pouze profi práce určené pro studenty střední školy, ale doufáme, že se nám časem podaří nabídku rozšířit.

Jaké typy profi prací u nás najdete?

 • výukové listy = obsahují přehledně a srozumitelně zpracované učivo daného předmětu pro střední školy. Využijete jak při opakování látky pro testy nebo zkoušení, tak pro přípravu k maturitě.
 • čtenářské deníky = shrnují děj a často podávají také další informace o významných dílech české a světové literatury. Využijete jako podklad pro vlastní čtenářský deník nebo pro přípravu na maturitu.
 • rozbory poezie = pokročilé rozbory vybraných děl novější české poezie. Využijete pro zpracovávání vlastních rozborů nebo při přípravě k maturitě.
 • encyklopedie = encyklopedie látky doplňují a rozšiřují základní učivo. Využijete při opakování látky na testy nebo zkoušení, přípravě na maturitu či při psaní referátů a seminárních prací.
 • lexikony = lexikony stručně a jasně vysvětlují významy cizích slov a odborných výrazů používaných v různých oborech a předmětech
 • medailonky = obsahují životopisy důležitých osobností

Pro jaké předměty u nás dohledáte profi práce?

Český jazyk a literatura

 • série 21 pokročilých rozborů významných děl české poezie
 • série 16 výukových listů, které se zabývají morfologií, syntaxí, fonetikou, lexikologií nebo naukou o textu ve vztahu k českému jazyku
 • sada 27 výukových listů přibližuje významné směry, autory a díla světové literatury od starověku po současnost
 • desítky čtenářských deníků seznamují s dějem a dalšími vlastnostmi důležitých děl české a světové literatury
 • lexikon pojmů objasňuje význam desítek pojmů týkajících se gramatiky či nauky o slohu
 • lexikon seznamuje s významem více než 200 literárněvědných pojmů

Matematika

 • série 29 výukových listů vám přístupně a názorně objasní středoškolské učivo matematiky

Angličtina

 • série 29 výukových listů, které přehledně shrnují podstatnou část anglické gramatiky

Fyzika

 • soubor 25 výukových listů z fyziky srozumitelným způsobem vysvětluje fyzikální látku na středoškolské úrovni
 • sbírka desítek podrobně řešených příkladů vám umožní projít si krok po kroku důležité fyzikální výpočty

Chemie

 • soubor 13 výukových listů vám umožní zopakovat si chemické názvosloví různých typů látek
 • sada 18 výukových listů seznamuje se základními chemickými prvky a jejich reakcemi
 • lexikon charakterizuje více než 250 chemických sloučenin z hlediska chemického i fyzikálního
 • sbírka příkladů z chemie prochází krok po kroku odvozování vzorců a názvů chemických látek

Dějepis

 • sada 12 výukových listů přehledně mapuje české dějiny od nejstarších časů po současnou dobu
 • série 18 výukových listů seznamuje s důležitými událostmi či osobnostmi světových dějin
 • 30dílná encyklopedie českých dějin s ilustracemi rozšiřuje základní učivo
 • lexikon pojmů popisuje význam více než 300 cizích výrazů a odborných termínů užívaných v historii
 • série medailonků zpracovává životopisy téměř 200 vlivných osobností naší a světové historie

Základy společenských věd

 • soubor 38 výukových listů přehledně zpracovává základy filosofie, psychologie, sociologie, politologie, práva i ekonomie
 • série 34 medailonků sleduje život a dílo výrazných myslitelů filosofie či psychologie

19.4.2013